مجامع صندوق

دانلود   توضیحات  ردیف
 دریافت لینک  صورتجلسه مجمع موسس  1
 دریافت لینک  آگهی دعوت به مجمع  1396/06/06  2
 دریافت لینک  اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/06/06  3
 دریافت لینک  تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ 1396/06/06  4
 دریافت لینک  تائیدیه مجمع امیدنامه ای مورخ 1396/06/06  5
 دریافت لینک  آگهی دعوت به مجمع1397/04/31   6
 دریافت لینک  1397/04/31 اسامی حاضرین در مجمع مورخ  7
 دریافت لینک  تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ1397/04/31  8
 دریافت لینک  صورتجلسه مجمه اساسنامه ای مورخ 1397/04/31  9
 دریافت لینک  آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/11/06  10
 دریافت لینک  اسامی حاضرین در مجمع مورخ1397/11/06  11
 دریافت لینک  تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ 1397/11/06  12
 دریافت لینک آگهی دعوت به مجمع سالانه 1398/04/31  13
 دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/04/31  14 
دریافت لینک تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ 1398/04/31  15
 دریافت لینک تائیدیه مجمع امیدنامه ای مورخ 1398/04/31  16
دریافت لینک آگهی دعوت به مجمع تعیین اعضاء هیئت مدیره 17
 دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/09/13  18